تجاری سازی


تجاری‌سازی به منزله استحصال سود از نوآوری از طریق فروش یا اعمال یک فناوری خاص است. فعالیت‌های تجاری شامل توسعه محصول/فرآیند، ساخت و تولید و بازاریابی به همراه پشتیبانی از هر تحقیقی است.

خواندن نوشته ها