تحقیق، توسعه و نوآوری عبارت است از رشته فعالیت‌های مشخصی در یک کسب و کار. تحقیق، توسعه و نوآوری به کار خلاقانه‌ای گفته می‌شود که به‌طور سیستماتیک انجام می‌شود تا به دانش موجود بیفزاید و این دانش را برای کاربردهای تازه و نوآورانه به ‌کار ببرد.

خواندن نوشته ها