صنایع دریایی شاخه‌ای از صنایع است که به فرآوری و تولید ناوگان گوناگون و همه ابزار و نیازمندی‌های مرتبط با کشتی، سکوها، ناوبری، دریانوردی، خدمات بندری و ماهی‌گیری می‌پردازد.

خواندن نوشته ها