دومین

نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با تمرکز بر حوزه آب و برق

ششمین

نمایشگاه ساخت داخل نفت، گاز و پتروشیمی

چهاردهمین

نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی